SMEs รู้ไหม นวัตกรรม ไม่ใช่แค่ เทคโนโลยี ยิ่งมีหลายแบบ ยิ่งได้เปรียบ!

SMEs รู้ไหม นวัตกรรม ไม่ใช่แค่เรื่อง เทคโนโลยี ยิ่งมีหลายรูปแบบ ยิ่งได้เปรียบ!

ดร.ฐิสิรักษ์ โปตะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดออนไลน์ และอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจ ในโครงการ ‘Women Made’ ที่ทาง Sea (ประเทศไทย) ว่า

ปัจจุบันเกิดแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Attention Economy ที่ความสนใจของคนมีราคา เพราะระยะเวลาของความสนใจ (Attention Span) ของคนยุคนี้สั้นขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น แนวทางการทำการตลาดในอนาคต โดยเฉพาะออนไลน์จะเคลื่อนเข้าสู่การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) โดยต้องพึ่งพาฐานข้อมูล Big Data เพื่อนำข้อมูลเทรนด์ต่างๆ มาใช้กับธุรกิจของเราได้

สิ่งที่น่าสนใจคือการพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีถึง 10 มุมมอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1) นวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานหลังบ้าน (Configuration) คือการจัดการบริหารภายในองค์กร ซึ่งต้องคำนึงเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการทำกำไร การจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดร.ฐิสิรักษ์ โปตะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดออนไลน์ และอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2) นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Offering) ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาสินค้า หรือการออกแบบสินค้าที่ดี ตลอดจนวิธีการสร้างส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร

3) นวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานหน้าบ้าน (Experience) คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ทั้งเรื่องการให้บริการ การเพิ่มคุณค่าและความโดดเด่นที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้ามากที่สุด

ฉะนั้น ยิ่งมีนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ยิ่งทำให้คนอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก อีกทั้งยังพัฒนาธุรกิจให้แตกต่างและโดดเด่นได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย