เปิด 4 ขั้นตอน ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์

กลโกงทางการค้า สิ่งที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ ต้องรู้ทัน-พร้อมรับมือ
กลโกงทางการค้า สิ่งที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ ต้องรู้ทัน-พร้อมรับมือ

เปิด 4 ขั้นตอน ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตร คือหนังสือสำคัญที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกให้ เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งตามกฎหมาย ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง

ในการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร สามารถยื่นคำขอได้ ณ ส่วนงานบริหารงานจดทะเบียน ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผู้ประกอบการมีภูมิลำเนาอยู่ ซึ่งสามารถยื่นขอได้ 2 วิธี คือ

  1. ยื่นขอจดทะเบียนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม
  2. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนถึงเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านธนาณัติ สั่งจ่าย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการจัดทำ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม 250 บาท ซึ่งในคำขอประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1.1 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร แบบ สป/สพ/อสป/001-ก

1.2 คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) เป็นการบรรยายรูปร่าง ลวดลาย และองค์ประกอบต่างๆ ของแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้สามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ซึ่งต้องไม่เกิน 100 คำ

1.3 ข้อถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการระบุขอบเขตของความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ว่า ต้องการให้กฎหมายคุ้มครองอะไรในตัวผลิตภัณฑ์

1.4 รูปเขียน/รูปถ่าย 7 รูป ประกอบด้วย รูปถ่ายด้านหน้า รูปด้านหลัง รูปด้านซ้าย รูปด้านขวา รูปด้านบน รูปด้านล่าง และรูป 3 มิติ ของผลิตภัณฑ์ ที่ขยายเท่ากระดาษ A4

1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ/สัญญาว่าจ้าง หรือ หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

2. ถ้ามีการแก้ไข เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าต้องแก้ไขอะไร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำกลับไปแก้ไข ภายในระยะเวลา 90 วัน ถ้าผู้ประกอบการไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์

3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการมาชำระเงินค่าธรรมเนียม การประกาศโฆษณา 250 บาท ภายใน 60 วัน หรืออาจขยายได้อีก 60 วัน ถ้าภายใน 120 วัน ผู้ประกอบการยังไม่มาชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการยื่นขอ

4. เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 วัน ไม่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการมาชำระค่าธรรมเนียมการรับการจดทะเบียน 500 บาท และเจ้าหน้าที่จะออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ SMEs : Speed Up To The New Game (สสว.)