แรงงานเฮ! ครม.เคาะ ค่าจ้าง อีก 17 สาขาอาชีพ ได้สูงสุด วันละ 715 บาท 

ชาวแรงงานเฮ! ครม.เคาะ ค่าจ้าง อีก 17 สาขาอาชีพ ได้สูงสุด วันละ 715 บาท 

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา

เพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน

สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา ได้แก่

กลุ่มช่างอุตสาหการ อาทิ

  • ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท
  • ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท
  • ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท
  • ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล อาทิ

  • สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท
  • สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตรระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท
  • สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตรระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท
  • ฯลฯ

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้แล้ว 112 สาขา และเมื่อมีประกาศเพิ่มอีก 17 สาขา รวมเป็น 129 สาขา ทำให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่ต้องการแรงงานฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น