เด็กอีสานได้เฮ ซีพี-หอการค้าญี่ปุ่นใจบุญสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้5ร.ร.

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์  และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (Japanese Chamber of Commerce หรือ JCC) ได้ร่วมกันส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนวงเงิน 1.52 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง คือ 1. โรงเรียนบ้านคูบ ตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 2.โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3.โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม  อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี      4. โรงเรียนพยัคภูมิพิสัย อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 5. โรงเรียนบ้านนาซาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อส่งเสริมเยาวชนบริโภค “ไข่ไก่” คุณภาพปลอดภัย ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

นายอภัยชนม์กล่าวว่า ทางมูลนิธิและเครือซีพี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันกว่า 27 ปีแล้ว ในแต่ละปี โครงการฯ มีขยายการสนับสนุนแก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 50 แห่ง  โดยได้สนับสนุนโรงเรียนไปแล้ว 605 แห่งทั่วประเทศ และมีภาคีเครือข่ายที่มีเจตนารมย์สอดคล้องกัน อย่าง JCC

thumbnail_photo-web

“ตลอดระยะเวลา 17 ปีของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ และซีพีเอฟ ได้ช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศ 112 แห่ง  คิดเป็นมูลค่ารวม 25.52 ล้านบาท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชนบทรวม 33,000 คน ได้มีอาหารอิ่มท้อง พร้อมต่อการเรียนรู้และมีทักษะอาชีพ” นายอภัยชนม์กล่าว

ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนโรงเรือนมาตรฐาน อุปกรณ์กรงตับ พันธุ์สัตว์,อาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 1 รุ่น คือ 56 สัปดาห์  การถ่ายทอดความรู้ และการส่งผู้เชี่ยวชาญมาติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง  นักเรียน ครู และชุมชน ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาความรู้สู่หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรในท้องถิ่น เกิดการขยายผลสู่กิจกรรมอื่น การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพทางเลือกของนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ต่อไป

photo-web-1

ด้านนายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ  นายอำเภอน้ำเกลี้ยง กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นการบูรณาการงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยในอำเภอน้ำเกลี้ยงได้เข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อโภชนาการที่ดีขึ้น สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ รวมยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในการฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจรทั้งการผลิต และการจัดการ ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง