อยากรู้ไหม! คนไทยส่วนใหญ่ขอของขวัญอะไรจากรัฐบาล

อยากรู้ไหม! คนไทยส่วนใหญ่ขอของขวัญอะไรจากรัฐบาล

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น “พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน 1,154 คน พบว่า หากขอพรได้ 1 ข้อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ อันดับ 1  37.7% ประชาชนอยากขอให้สุขภาพแข็งแรง อันดับสอง คนไทย 16% ขอให้เศรษฐกิจดี ขอให้บ้านเมืองสงบสุข อันดับสาม  11.4% ขอให้ร่ำรวย 11.0% ขอให้เจริญรุ่งเรือง และขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน คิดเป็น 10.5% 

ส่วนของขวัญ 1 ชิ้น ที่คนไทยอยากได้จากรัฐบาล 37.5% ขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมา 17.4% ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 14.9% ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร 10.1% ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจนแบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือและขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น คิดเป็น 8.4%

เเละ 1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้ คิดเป็น 33.0%  รองลงมา ตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย คิดเป็น 32.9% ตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี คิดเป็น 18.5% จะตั้งมั่นในศีล 5 ทำบุญ เข้าวัดมากขึ้น คิดเป็น 8.1% จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน คิดเป็น 4.0%