ปีติ “พระองค์ที” ทรงประกอบอาหาร ‘ผัดไทยกุ้งสด’ ประทานกลุ่มจิตอาสา

ปีติ “พระองค์ที” ทรงประกอบอาหาร ‘ผัดไทยกุ้งสด’ ประทานกลุ่มจิตอาสา

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 10.05 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเยี่ยมการทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณท่าเรือนครสวรรค์ คลองผดุงกรุงเกษม ครั้นเสด็จถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับเรือยนต์ที่นั่ง เสด็จทอดพระเนตรการทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณสองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ในการนี้ ประทานสิ่งของแก่ตัวแทนจิตอาสาที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล

จากนั้น เรือยนต์ที่นั่งเทียบยังท่าเรือเทวราชกุญชร ทรงพระดำเนินไปประทานสิ่งของและข้าวกล่องแก่ตัวแทนจิตอาสา และพระสหายร่วมมอบด้วย โดยมีจิตอาสาฯ มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก เสร็จแล้ว เสด็จไปยังท่าเรือเทเวศร์ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาและประทานอาหารแก่ปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้น ประทับเรือยนต์ที่นั่งทอดพระเนตรการทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าเรือเทเวศร์จนถึงท่าเรือท่าราชวรดิษฐ์ แล้วทรงพระดำเนินขึ้นประทับรถไฟฟ้าที่นั่งไปยังราชนาวีสโมสร ทอดพระเนตรโรงครัวพระราชทาน ทรงประกอบอาหาร “ผัดไทยกุ้งสด” ประทานแก่ตัวแทนจิตอาสา และทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก