มีผลบังคับใช้แล้ว! ระเบียบใหม่ขนส่ง พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต โทษหนัก 2 แสน

มีผลบังคับใช้แล้ว! ระเบียบใหม่ขนส่ง พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต โทษหนัก 2 แสน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

โดยมีรายละเอียดโทษแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งจะแบ่งโทษเป็นความผิดทั่วไป ความผิดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ และความผิดร้ายแรงที่มีโทษจำคุก และมีการแบ่งระดับโทษ เปรียบเทียบ อบรม พักใช้ และเพิกถอน อย่างไรก็ตาม หากพบว่า เป็นโทษที่มีความผิดรุนแรง สามารถพิจารณาเพิกถอนได้ทันที