ชาวสวนปาล์มเตรียมรับเงินได้เลย ครัวเรือนละไม่เกิน 22,500 บาท

ชาวสวนปาล์มเตรียมรับเงินได้เลย รัฐจัดให้สร้างความเข้มแข็งใก้เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท หรือครัวเรือนละไม่เกิน 22,500 บาท

ชาวสวนปาล์มเตรียมรับเงินได้เลย – นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน ในพิธีเปิดการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อ.สิเกา จ.ตรัง ว่า ขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ พร้อมรับเงินแล้ว ทั่วประเทศ จำนวน 21,847 ราย เป็นเงิน 278,758,500 บาท โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

สำหรับของ จ.ตรัง ปัจจุบัน (27 ธ.ค. 2561) มีชาวสวนปาล์มที่ผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบ จำนวน 11,901 ครัวเรือน พื้นที่ 140685.07 ไร่ มีเกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ที่พร้อมส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. จำนวน 4,463 ราย พื้นที่ 45,359.51 ไร่ ในส่วนการจัดงาน สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ครม. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 22,500 บาท วงเงินรวม 3,458 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค. 2561-ก.ย. 2562

ด้านนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนที่ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตแล้วหรือมีอายุเกิน 3 ปี มีจำนวน 150,000 ราย พื้นที่รวม 2.25 ล้านไร่ ทั้งนี้ ชาวสวนปาล์มที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน ตามคุณสมบัติ คือ เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ, เป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้, เป็นเกษตรกรที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. และเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิรวมทั้งสิ้น 47 รายการตามหนังสือของกรมป่าไม้ และเป็นพื้นที่ที่ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตแล้ว

ขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มมาแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกร 94,103 ราย พื้นที่ 1,182,444.95 ไร่ ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ คณะทำงานระดับตำบล และ ผ่านการรับรองสิทธิ์กรรมการ ระดับอำเภอ ตามขั้นตอน และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรให้กับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 จำนวนเกษตรกร 22,282 ราย* พื้นที่ 257,343.21 ไร่

ทั้งนี้ ชาวสวนปาล์มสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ม.ค. 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน