กสทช. แจกของขวัญปีใหม่ ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน ใช้เน็ตบ้านความเร็วสูง ฟรี 3 ปี เริ่ม 1 พ.ค.62

กสทช. แจกของขวัญปีใหม่ ผู้มีรายได้น้อย 1.8 ล้านคน ใช้เน็ตบ้านความเร็วสูง ฟรี 3 ปี เริ่ม 1 พ.ค.62

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. สนองนโยบายรัฐบาล คืนความสุขให้กับประชาชนคนไทย ผู้มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี และหน่วยงานรัฐใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 5 ปี ตามโครงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จะเริ่มต้นเปิดให้บริการวันที่ 1 พ.ค. 2562

ขณะนี้มีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Free WiFi) ทั้งในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 5,992 จุด แบ่งเป็นติดตั้งในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุด โรงเรียน 1,210 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 107 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net) จำนวน 763 ศูนย์ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำ ทั้งหมดนี้จะให้บริการฟรีเป็นเวลา 5 ปี และสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในครัวเรือนของตัวเอง สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ในราคา 200 บาทต่อเดือน

แต่จากผลการสำรวจข้อมูลจากพื้นฐานเชิงสังคม พบว่าประชากรทั้งหมดในพื้นที่โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 2.1 ล้านครัวเรือน โดยเป็นประชากรที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและฐานะยากจนประมาณ 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือคิดเป็นจำนวนประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน

ซึ่งถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดอัตราค่าบริการ 200 บาทต่อครัวเรือน/เดือน สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการแล้ว ยังพบว่ายังคงเป็นอุปสรรคต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต  ความเร็วสูงในระดับครัวเรือน

ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการขยายโอกาสให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่โครงการสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม คณะกรรมการ กสทช. จึงมีมติให้ดำเนินการ เพื่อจะเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนของผู้มีราย    ได้น้อยที่อยู่ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

โดยสำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ณ อัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเริ่มต้นให้บริการได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.2562 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการพร้อมกันสิ้นเดือนเม.ย. 2565

“กสทช. จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่โครงการทั้ง 6 แสนครัวเรือน ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ม.ค.62 – 15 มี.ค.62 เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิดังกล่าวมาตามช่องทางดังต่อไปนี้

  1. ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับที่จะแนบไปพร้อมหนังสือที่ส่งถึงบ้านท่าน ส่งกลับมายังสำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 พหลโยธินซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสำนักงานเขต และสำนักงานภูมิภาค สำนักงาน กสทช. ที่อยู่ใกล้

2. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนในกรณีผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือ แต่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สามารถโทรมาคอลเซ็นเตอร์ 1200 ฟรี เพื่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับสิทธิได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ม.ค ถึง 15 มี.ค.2562”

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์