ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ภาพชุด)

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร และก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในประเทศชาติ ด้วยพระอัจฉริภาพและพระปรีชาสามารถมากล้น

ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่หลายด้านและทั่วภูมิภาคนั้นภาพที่คุ้นตาปวงอาณาประชาราษฎร์คือทรงพระดำเนินไปยังที่ต่างๆ โดยมีแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายรุปคล้องพระศอ ทรงฉายสิ่งที่เกิดขึ้น ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ประกอบพระราชวินิจฉัยเสมอ นอกจากนั้น เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ได้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรในการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวที่ยิ่งขึ้นด้วย

อาจกล่าวได้ว่า..ศิลปะจากภาพถ่ายเป็นศิลปะสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศและบังเกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของราษฎรดังพระราชดำรัสที่ว่า…“ศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง”

ที่มา หนังสือประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว