เปิดตัวหน้ากากป้องกันสารเคมี – ที่นอนสำหรับกำลังพล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผนึกกำลัง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)  และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผลักดันงานวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทยภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมเปิดตัวหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ และที่นอนยางพาราสำหรับกำลังพล

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า สกว.ได้สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารามาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มการใช้ยางพารา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในปีที่ผ่านมา สกว.ได้จัดสรรทุนวิจัยประมาณ 350 ล้านบาท ให้แผนงาน/โครงการวิจัยด้านยางพารารวม 237 โครงการ มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้งด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนพื้นที่ ด้านวิชาการ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย

“สกว.ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยยางพารา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ เกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการยางพาราและไม้ยางพารา สามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยพัฒนาทั้งเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด การใช้สารประกอบที่ไม่ใช่ยางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยด้านนโยบายและการมาตรฐาน รวมถึงดำเนินการผลักดันงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของ สกว. ไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์”

ด้าน พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) และ พ.อ.รณภพ จันทร์นิยม รองผู้อำนวยการ สวพ.ทบ. นำเสนอผลงานวิจัยสำคัญที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ได้แก่ โครงการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถังผ่านมาตรฐานสากล โดย รศ. ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ

ผศ. ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระบุว่าหน้ากากป้องกันสารเคมี สามารถนำไปใช้ในภารกิจทางทหาร เช่น กำลังพลประจำรถถังรุ่น M25 A1 ในการปฏิบัติการของหน่วยรถหุ้มเกราะ และกรณีเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ เช่น การรั่วไหลของสารเคมี ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานสากลในมาตรฐานในการควบคุมของ The North Atlantic Treaty Organization (NATO) และมีต้นทุนต่ำกว่าการจัดหาจากต่างประเทศร้อยละ 40

นอกจากนี้ยังมีต้นแบบที่นอนยางพาราสำหรับทหารกองประจำการกองทัพบก โดย พ.อ.หญิง ดร.เปรมวิภา ทองชำนิ สังกัดกรมพลาธิการทหารบก ได้พัฒนาต้นแบบที่นอนซึ่งมีขนาดตามโรงนอนทหารกองประจำการ และนำไปใช้ทดลองใช้งานจริงกับนักเรียนนายสิบโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบกจำนวน 30 นาย มีความพึงพอใจมากกว่าที่นอนใยมะพร้าวแบบเดิม ทำให้กำลังพลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการนอนหลับพักผ่อน ซึ่งเป็นผลต่อสุขภาพโดยรวม