ลด แลก แจก แถม บ้านเอื้ออาทร 35 โครงการ พม.มอบของขวัญปีใหม่คนไทย

ลด แลก แจก แถม บ้านเอื้ออาทร 35 โครงการ พม.มอบของขวัญปีใหม่คนไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะโฆษกพม. กล่าวในการแถลงข่าวการมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของกระทรวงพม. ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ว่า พม.โดยหน่วยงานในสังกัดได้จัด 13 ของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชนชาวไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่มความสุขประกอบด้วย

1.สุขถ้วนหน้า (Happy All) อาทิ การรวมทุกสิทธิคนพิการผ่านบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อให้คนพิการ 1.8 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียน สามารถรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการตรึงอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุเคราะห์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน สำหรับสินทรัพย์ที่มาจำนำวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมแจกปฏิทินแบบแขวนผนังเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้มาใช้บริการ

2.สุขอาศัย (Happy Home) อาทิ ลดราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทรการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 35 โครงการ ที่มีราคาขายระหว่าง 250,000 – 420,000 บาท รวมถึงบ้านแลกบ้านให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับ กคช.เพื่อไปอยู่อาศัยที่แห่งใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การแจกฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และแถมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับทุกโครงการ

3.สุขร่วมใจ (Happy Heart) อาทิ การลดราคาที่พักโฮมสเตย์สูงสุด 50% ในชุมชนราษฎรพื้นที่สูง ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 5 จังหวัด ได้แก่ แวะพักทักอาข่า อ.แม่จัน จ.เชียงราย, มนต์เสน่ห์นี้ที่ผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, วิถีลี่วิถีปกาเกอะญอ อ.ห้วยต้ม จ.ลำพูน, สัมผัสชีวิตมุมมองกระเหรี่ยงโปว์ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และกินบทชมตลาดลาหู่ อ.แม่สอด จ.ตาก สำหรับประชาชนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2354-8313

4.สุขยั่งยืน (Happy Time) ด้วยการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน