ซีพีเอฟ ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ซีพีเอฟ ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทย ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญเรื่องภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กในวัยเรียนตามแนวกลยุทธ์ “อาหารมั่นคง” สู่ความยั่งยืน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2561 จำนวน 50 โรงเรียน เสริมโภชนาการเด็กในชนบทห่างไกลได้รับโปรตีนคุณภาพที่ดีกว่า 155,000 คน

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง 29 ปี เป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทที่อยากเข้าไปสนับสนุนผู้คนที่ใช้ชีวิตตามชนบท ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและยกระดับคุณภาพความปลอดภัยทางอาหาร และบริโภคตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยในปี 2561 มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนจำนวนทั้งหมด 50 แห่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ซึ่งทางซีพีเอฟได้จัดพิธีส่งมอบโครงการที่โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนลำดับที่ 720 และจะส่งมอบให้แล้วเสร็จจำนวน 768 โรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วยให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกลกว่า 155,000 คน ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275 โรงเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 169 โรงเรียน ภาคเหนือ 184 โรงเรียน และภาคใต้ 90 โรงเรียน พ้นจากภาวะทุพโภชนาการได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับโปรตีนและสารอาหารจำเป็นจากไข่ไก่

“ในปีแรกโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอบรมการเลี้ยงและให้คำปรึกษา โดยโรงเรียนจะต้องเป็นผู้บริหารโครงการให้สามารถเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ยั่งยืนของนักเรียน” คุณสุขสันต์ กล่าว

สอดคล้องกับ คุณวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเป็นเหมือนกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ความประสงค์ของโครงการไม่ใช่แค่เพียงการเลี้ยงไก่ แต่ถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้เด็กได้ใช้เวลาว่างได้อย่างเป็นประโยชน์

ด้าน คุณวิภารัตน์ ศรีชนะ ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนบ้านหนองหอย ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนบ้านหนองหอยมีนักเรียนประมาณ 400 กว่าคน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 25-30 กิโลกรัมเท่านั้น การเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จึงเป็นการช่วยส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็ก ทำให้เด็กได้รับประโยชน์จากการกินไข่ และได้รับความรู้จากการเป็นอาสาสมัครเลี้ยงไก่ เช่น ดูแลบริเวณโรงเรือน และให้อาหาร ซึ่งในอนาคตทางโรงเรียนจะจัดเวรให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมเป็นอาสาสมัครเลี้ยงไก่

“ปัจจุบันมีไก่ทั้งหมด 200 ตัว หากออกไข่เต็มที่จะได้ไข่ทั้งหมด 400 ฟอง ไข่ทั้งหมดจะส่งเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียน จากนั้นจะส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ขณะเดียวกัน ไข่ไก่ที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนยังจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนในการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปด้วย ส่วนระบบการจัดการโรงเรือนเลี้ยงไก่ ทางซีพีเอฟยังได้มอบโอกาสให้กับคนในพื้นที่ ด้วยการจ้างงานผู้พิการมาช่วยดูแลโรงเรือนไก่ เช่น ทำความสะอาด ดูแลไก่ เก็บมูลไก่ ฯลฯ”

คุณวิภารัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ผลดีของโครงการนี้ แน่นอนว่านักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่ได้จากไข่ ซึ่งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์และความรู้ไปขยายผลต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้