ชมภาพชุดในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชโอรส-ธิดา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อ 5 เมษายน 2494

2671-1

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

2670-768x560-1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อ 2 เมษายน 2498

2669-757x1024

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

2668-768x1017

ที่มา มติชน