พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ หนึ่งในจุดท่องเที่ยว “ไบค์ อุ่นไอรัก” เส้นทางลานคนเมือง – วังสราญรมย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ หนึ่งในจุดท่องเที่ยว “ไบค์ อุ่นไอรัก”
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ หนึ่งในจุดท่องเที่ยว “ไบค์ อุ่นไอรัก”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ หนึ่งในจุดท่องเที่ยว “ไบค์ อุ่นไอรัก” เส้นทางลานคนเมือง – วังสราญรมย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้รับพิจารณาจากสำนักพระราชวัง และกรุงเทพมหานคร(กทม.)

เลือกเป็นจุดท่องเที่ยวที่ ๒ ใน ๔ จุด ของขบวน Bike Un AI Rak – Family เส้นทางลานคนเมือง – วังสราญรมย์

ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. เป้าหมาย ๔ ขบวน ขบวนละ ๒,๐๐๐ คัน รวมจักรยาน ๘,๐๐๐ คัน

โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เตรียมการนำชมขบวนละ ๔๕ นาที แยกเข้าชม  ๔ จุด ได้แก่

จุดที่ ๑ ห้องจัดแสดงพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

จุดที่ ๒ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ – โรงราชรถ

จุดที่ ๓ ห้องจัดแสดงพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ – ห้องนิทรรศการอาวุธโบราณ – ห้องนิทรรศการอริยพัสตราภูษาภัณฑ์

จุดที่ ๔ ห้องนิทรรศการศิลปะลพบุรี – ห้องนิทรรศการมหรสพ การละเล่น – ห้องนิทรรศการโลหะศิลป์ – รถนิทรรศการเคลื่อนที่ชาติพันธุ์วิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

จุดที่ ๕ ห้องนิทรรศการโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ – ทวารวดี – ศรีวิชัย  อาคารมหาสุรสิงหนาท

ทั้งนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกรมศิลปากรจะร่วมต้อนรับขบวน  Bike Un AI Rak – Family ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร