ไฟเขียว 3.45 พันล้าน แจกชาวสวนปาล์ม 1,500 บาท/ไร่ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน

ไฟเขียว 3.45 พันล้าน แจกชาวสวนปาล์ม 1,500 บาท/ไร่ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน ให้ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟเขียว 3.45 พันล. แจกสวนปาล์ม – นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 22,500 บาท วงเงินรวม 3,458 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่จะจ่ายให้เกษตรกรวงเงิน 3,375 ล้านบาท, งบประมาณชดเชยต้นทุนเงินให้ธ.ก.ส. จำนวน 73.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมโอนเงินของธ.ก.ส. วงเงิน 1.5 ล้านบาท และงบบริหารโครงการ 8.3 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธ.ค. 2561-ก.ย. 2562