ม.เกษตรฯ หนุน “บริษัทเด็กปั้น” สร้างงาน Digital Marketing เสริมทัพ SMEs และธุรกิจไทย

ม. เกษตร หนุน
ม. เกษตร หนุน"บริษัทเด็กปั้น"

.เกษตรฯ หนุน บริษัทเด็กปั้นสร้างงาน Digital Marketing เสริมทัพ SMEs และธุรกิจไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดตั้งโครงการบริษัทเด็กปั้น โดยการเปิดรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะเข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิบัติและทำงานจริงอย่างมืออาชีพ ด้าน Digital Marketing สืบเนื่องจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาแนวใหม่ ที่ไม่เน้นการสอนในตำราเพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นให้บัณฑิตจบใหม่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ที่สำคัญ ยังเป็นกำลังในการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย 

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งบริษัทเด็กปั้นโดยเปิดรับนักศึกษาทุกคณะที่มีคุณสมบัติด้านทัศนคติ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจด้าน Digital Marketing เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนการทำงาน ซึ่งระยะแรกนี้มีจำนวน 36 คน โดยแบ่งเป็น ฝ่าย Account Executive, Marketing Planner, Creative, Copy Writer, Art Director เพื่อสร้างผลงานทางธุรกิจด้าน Digital Marketing ให้กับภาคธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ คณะได้มีเป้าหมายในการขยายโครงการดังกล่าวให้กับภาคธุรกิจต่างๆ ปัจจุบันประกอบด้วยลูกค้าที่สำคัญในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการหมู่บ้านอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียน ข้าวโพดพรีเมี่ยม โดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจต่างๆ ในครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างจริงจังทางธุรกิจระหว่างนิสิต นักศึกษา และเจ้าของภาคธุรกิจต่างๆ ในราคาที่ย่อมเยา ด้วยระบบการทำงานแบบมืออาชีพ พร้อมการติดตามประเมินงานอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์  ให้คำแนะนำปรึกษาและดึงเอาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักศึกษาให้ออกมา ซึ่งแคมเปญที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดี เป็นการสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างดี เพื่อเป็นตัวเลือกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

ม. เกษตร หนุน"บริษัทเด็กปั้น"
ม.เกษตรฯ หนุน “บริษัทเด็กปั้น”

นายจุตินันท์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เปิดเผยว่ามีความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยตนเองมีโอกาสในการฝึกงานกับสถานประกอบการจริงมาก่อน จึงได้นำเอาประสบการณ์ช่วยชี้แนะให้รุ่นน้องในโครงการเพื่อทำธุรกิจจริง โครงการนี้ทำให้ตนเองและผู้เข้าโครงการคนอื่น ได้ลงมือทำงานจริงก่อนเรียนจบเป็นบัณฑิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญ ยังได้ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ที่มีงบค่อนข้างจำกัด การเข้าไปช่วยด้าน Digital Marketing คนรุ่นใหม่อย่างนิสิตนักศึกษาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ตอบโจทย์ยุคใหม่พฤติกรรมของผู้บริโภค

นางสาวปิยวรรณ์ ศรีทาพักษ์ นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 เล่าว่าโครงการนี้ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองต้องการในการเป็นนักการตลาด โดยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ คิดคอนเทนต์ทางการตลาด ตนเองมีความสุขและประทับใจมาก พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง และสร้างความมั่นใจในการออกไปทำงานในสถานประกอบการจริง เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง ที่สำคัญ มีรายได้นำมาช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

นางสาวนันทิตา ชัยธนพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี กล่าวว่าบริษัทเด็กปั้นทำให้ตนเองได้มองเห็นมุมมองการทำงานของผู้คนมากขึ้นและได้นำมาปรับใช้ในการทำงานจริง ได้พบมิตรภาพจากการทำงาน และได้รับความรู้ด้าน Digital Marketing อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับองค์กร บริษัทต่างๆ ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป

โครงการบริษัท เด็กปั้นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการต่อยอดและขยายเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความสนใจด้าน Digital Marketing ให้สามารถเข้ามาหาประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดภาคธุรกิจของจริง ให้สามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ จากการลงมือทำจริง ที่สำคัญ ยังมุ่งมั่นในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุน Digital Marketing ภาคธุรกิจต่างๆ และ SMEs ของประเทศไทย