แนะขั้นตอนปชช. เข้ารับสิ่งของพระราชทาน 1-2 ธ.ค.นี้ ณ สนามศุภฯ

เว็บไซต์ Bike อุ่นไอรัก แนะประชาชนถึง ขั้นตอนเข้ารับสิ่งของพระราชทาน 1-2 ธ.ค.นี้

*ขั้นตอนเข้ารับสิ่งของพระราชทาน* – ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้
จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” (ไบค์ อุ่นไอรัก) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นั้น

ในวันที่ 1-2 ธันวาคม ประชาชนที่ลงทะเบียนปั่นจักรยานสามารถรับสิ่งของพระราชทานได้แก่ เสื้อ
พระราชทาน บัตร TAG 2 ใบ สายคล้องคอและสายรัดหนวดกุ้ง และกระเป๋าซองซิป ตั้งแต่เวลา
08.00 – 16.00 น. ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ) โดยแบ่งการรับ
สิ่งของพระราชทานออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และ รอบ
บ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบวัน เวลา ที่ต้องเดินทางมา
รับสิ่งของพระราชทานได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทาง https://www.bikeunairak2018.com หรือ
สามารถดูข้อมูลได้จากเอสเอ็มเอสหรืออีเมล์ในการแจ้งยืนยันการลงทะเบียน

สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานนั้น เมื่อถึงวัน-เวลาที่กำหนด ประชาชนสามารถ
เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อกับฝ่ายทะเบียน บริเวณด้านหน้าสนามศุภชลาศัย ฝั่งพระรามที่ 1 เพื่อยืน
ยันตัวบุคคล พร้อมรับบัตรบุคคลและป้ายแท็กจักรยาน รวมทั้งรับบัตรบอกไซซ์เสื้อที่จะได้รับเสื้อพระ
ราชทาน ตามที่ประชาชนแจ้งไซซ์เสื้อ ณ บริเวณรับบัตร โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง/บัตรอื่น ๆ , หลักฐานการลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ เช่น สำเนาบัตร TAG หรือ รูปถ่ายจากมือถือ กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง จะต้องมี
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจในการรับสิ่งของพระราชทาน (แทน) พร้อมสำเนาบัตร
ประชาชนฉบับจริง (ผู้รับแทน) และสำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบอำนาจ)

ทั้งนี้ เมื่อประชาชนที่รับบัตรที่บอกขนาดไซซ์เสื้อเรียบร้อยแล้ว จะเดินไปตามทางที่เจ้าหน้าที่ได้
กำหนดไว้ โดยรอบสนามศุภชลาศัยฯ ไปเข้าทางประตูช้าง เพื่อไปเข้าแถวรับเสื้อพระราชทานภาย
ในสนามศุภชลาศัยฯ ซึ่งจะมีช่องทางรับแบ่งเป็น ด้าน A และด้าน B จำนวนด้านละ 100 ช่องทาง
โดยประชาชนจะทยอยเข้ารับตามช่อง A และ B ตามช่องขนาดไซซ์เสื้อต่างๆ เพื่อเข้าแถวรับเสื้อ
พระราชทานตามลำดับ หลังจากรับเสื้อแล้ว จะเดินออกตามลู่วิ่ง เพื่อออกจากสนามศุภชลาศัย ทาง
ประตูไก่ และเดินออกบริเวณด้านหน้า โดยควรแต่งกายชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม ห้ามพกอาวุธ
และวัตถุอันตราย เข้ามาในบริเวณสนามกีฬาโดยเด็ดขาด

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานครัวพระราชทานสำหรับบริการอาหารและแจกจ่ายน้ำดื่ม
ประชาชน รวมทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดสินค้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายใน หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา และภาคเอกชน มาบริการประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทานในวัน เวลาดัง
กล่าวด้วย

ประชาชน สามารถเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้โดย วิธีต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอสลงที่
สถานี สนามกีฬาแห่งชาติ ฝั่งอาคารกีฬานิมิบุตร , รถโดยสารประจำทาง (ผ่านสนามศุภชลาศัย)
หมายเลข 11 15 47 67 73 73ก 204 508 (สอบถามเส้นทางเดินรถได้ที่สายด่วน ขสมก. 1348)