ธนารักษ์จับมือปปง. ดึงอสังหาฯ ที่ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดิน บริหารสร้างรายได้

ธนารักษ์จับมือปปง. ดึงอสังหาฯ ที่ถูกยึด บริหารสร้างรายได้ โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้เช่า หรือขายทั้งหมดจะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

บริหารสร้างรายได้ – นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมลงนามในหลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงาน ปปง. ได้นำส่งแล้ว 167 รายการมูลค่า 1,000 ล้านบาท เช่น ที่ดินบริเวณ อ.สะเดา จ.สงขลา เนื้อที่ประมาณ 127 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้นำไปพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีกกว่า 3,600 รายการ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

สำหรับเกณฑ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมอบจาก สำนักงาน ปปง. ทางกรมธนารักษ์ จะเปิดให้นำทรัพย์ดังกล่าวเปิดให้ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะใช้ทรัพย์เพื่อเป็นสำนักงาน หรือบ้านพักข้าราชการก่อนเป็นอันดับแรก หากราชการไม่สนใจ จึงจะเปิดให้เอกชนเช่า หรือขายทอดตลาดตามความเหมาะสม เช่น คอนโดมิเนียม จะมีภาระค่าส่วนกลาง จึงควรนำมาทอดตลาดเพื่อไม่เป็นภาระต่อไป

ส่วนกรณีที่ทรัพย์ยังติดจำนอง มีผู้บุกรุก ทางสำนักงาน ปปง. จะต้องจัดการผู้บุกรุกและเรื่องคดีความให้เรียบก่อนส่งมอบให้กรมธนารักษ์ ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้ค่าเช่า หรือขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด จะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในส่วน 3,600 รายการ ที่อยู่ในการพิจารณาตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมีทรัพย์จำนวนมากที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

ทั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดที่เกิดในโครงการรับจำนำข้าว ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ส่งเรื่องมาให้ ปปง. โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โกดัง คอนโดฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังต้องรอคำพิพากษาก่อนว่าจะให้ยึดทรัพย์ หรือคืนทรัพย์

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์และสำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาและมีความเห็นชอบร่วมกัน แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่กรมธนารักษ์ โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานคณะทำงาน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์