ม.หอการค้าไทย จับมือ 8 องค์กร เปิดหลักสูตรสร้างผู้บริหารอุตสาหกรรมบริการนักคิดสร้างสรรค์

อบรมหลักสูตร ToPCATS

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจับมือ 8 องค์กร เปิดหลักสูตร ToPCATS สร้างผู้บริหารอุตสาหกรรมบริการนักคิดสร้างสรรค์อย่างมีนวัตกรรม

ม.หอการค้าไทย –  ในยุคของการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ภาคบริการมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ เพราะเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น บริการโลจิสติกส์ บริการขนส่ง บริการด้านการเงิน บริการด้านการศึกษา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของประเทศ และธุรกิจบริการนั้นยังเป็นคำตอบของการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญ

ประเทศไทยนั้นมีอุตสาหกรรมภาคบริการที่โดดเด่นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มสุขภาพ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ออกแบบ ดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งเล็กใหญ่ และสื่อบันเทิง และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ ที่เป็นเทรนด์ใหม่ของภาคบริการ หากแต่การสร้างสรรค์นั้น เรายังไม่ได้ร่วมกัน ‘คิด สร้างสรรค์ และ ทำ’ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันให้ธุรกิจบริการของไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก การเปิดหลักสูตร ToPCATS หรือ Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services เกิดขึ้นจากแนวความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการรวมพลังกันถึง 9 องค์กรใหญ่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการให้โดดเด่นและก้าวไกลสู่สากล เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ผู้บริหารที่เป็น นักคิด นักสร้างสรรค์ นักปฏิบัติ มาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์การสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ และ ร่วมกัน ‘คิด สร้างสรรค์ และ ทำ’ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการ ให้เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่อย่างยั่งยืน

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ToPCATS ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจการเรียนรู้ และ สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการของประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรเหมาะสำหรับเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน/องค์กร ในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจบริการ ด้านการออกแบบ ด้านสื่อสารมวลชน องค์กรส่งเสริมภาคธุรกิจบริการ หรือ เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการการบริการ และ การขับเคลื่อนภาคธุรกิจบริการในบริบทต่างๆ สำหรับกิจกรรมการศึกษาภายในห้องเรียน ประกอบด้วยการเรียน Lecture/ Workshop/ Discussion/ Activity โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แสวงหานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวคิด Business Model/ Case Studies ใหม่ๆ และร่วมกันคิดหาแนวทางการพัฒนาภาคบริการทั้งในทุกๆ มิติ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสำนึกหัวใจแห่งการบริการ มีการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคบคิดและหาหนทางแก้ไขปัญหา สู่การสร้างสรรค์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น โดยการศึกษาโจทย์พื้นที่จริง และลงมือพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จริง และนำเสนอโมเดลการพัฒนาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป”

 “เป้าหมายของหลักสูตร ToPCATS หรือ Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services นั้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการบริการ และพัฒนาโมเดลการพัฒนาให้แก่ภาคการบริการประเทศไทยและสร้างเครือข่ายและร่วมกันหาแนวคิด ด้านการบริการ ให้เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเรียนรู้ ที่แสวงหานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาภาคบริการในทุกๆ มิติ รวมถึง การสร้างจิตสำนึกหัวใจแห่งการบริการ” ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย