คนไทยมีลูกคนที่ 2 ขึ้นไปตั้งแต่ปีนี้ได้เฮ!! ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 3 หมื่นบาท/คน

คนไทยมีลูกคนที่ 2 ขึ้นไปตั้งแต่ปีนี้ได้เฮ!! ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 3 หมื่นบาท/คน รัฐหนุนปั๊มลูกมากกว่า 1 คน แก้ปัญหาขาดกำลังแรงงาน-สังคมสูงวัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (12 พ.ย.) เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีที่มีบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 นี้เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน (บุตร)

ทั้งนี้ เหตุผลในการออกมาตรการดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลต้องการจูงใจให้คนมีบุตรมากกว่า 1 คน เพื่อให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จากที่ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้วัยแรงงานลดลง และมีผู้สูงอายุเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น

คลิกอ่าน >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/22.PDF