พ่อแม่เฮ! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษี คนละ 3 หมื่น ชวนคนไทยปั๊มลูก

พ่อแม่เฮ! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษี คนละ 3 หมื่น ชวนคนไทยปั๊มลูก

ลดหย่อนภาษี / เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 มีข้อความตอนหนึ่งว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือ บุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท

สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวได้ระบุหมายเหตุด้วยว่า เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้ประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า 1 คน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์