4 ปี รัฐบาล”ประยุทธ์” เกษตรกรขายสินค้าได้ถูกลง ซ้ำเจอเอลนิโญถล่มซ้ำ

4 ปี รัฐบาล”ประยุทธ์” เกษตรกรขายสินค้าได้ถูกลง ซ้ำเจอเอลนินโญถล่มซ้ำ

เกษตรกร – เมื่อวันที่ 9 พ.ย. น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ พบปี 2557 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 142.21

และปี 2561 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 126.60 แม้จะปรับตัวลดลงแต่ราคาสินค้าที่เกษตรกรขายได้ ยังสูงกว่าราคาปีที่ระดับ 100 ในปี 2548

ทั้งนี้ ดัชนีราคาของ สศก. ที่ปรับตัวลดลง เกิดจากมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศมีแนวโน้มลดลง จากปี 2556 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่ 1.42 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงในอัตรา 2.23% เหลือ 1.14 ล้านล้านบาท ในปี 2560

อันเป็นผลกระทบจากเกิดปรากฎการณ์เอลนิโญในประเทศไทยที่รุนแรงมากในช่วงปลายปี 2557 จนถึงต้นปี 2559 ทำให้ผลผลิตพืชสำคัญ คือ ข้าวนาปรังลดลงอย่างมาก รวมทั้งพืชไร่

ดังนั้นภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งดังกล่าวและเป็นกรณีพิเศษด้วยแล้ว รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการน้ำและการผลิตการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่นปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับเปลี่ยนการผลิตตามแผนที่การเกษตร (Agri-Map)

อย่างไรก็ตาม ปี 2561 สศก. คาดว่ามูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล (ลำไย ทุเรียน และมังคุด)

จากปัจจัยบวกมาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย ประกอบกับสินค้าสำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ ตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง