คุ้งบางกะเจ้า สู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.ลุยพัฒนา 5 แนวทาง ระยะ 5 ปี

คุ้งบางกะเจ้า เตรียมพัฒนา 5 แนวทาง สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คุ้งบางกะเจ้า สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน– ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เห็นชอบแผนดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี ตามที่ อพท. เสนอ เน้นสร้างการมีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ หวังใช้กลไกการท่องเที่ยวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่ อพท. นำเสนอ

ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ สร้างความรู้และความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่น, สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน, ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน, ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยใช้กลไกบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว, การช่วยสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

“ปัจจุบัน คุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้ว สิ่งที่ อพท. จะเข้าไปดำเนินการคือการนำองค์ความรู้ที่ อพท. มีอยู่ไปพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการฐานทรัพยากร ทุนทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือเรื่องของการร่วมรับผลประโยชน์ที่ทุกชุมชนในคุ้งบางกะเจ้าต้องได้รับร่วมกันอย่างทั่วถึง”

ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินงานใน 5 แนวทางดังกล่าว เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” ระยะ 5 ปี ซึ่ง อพท.ต้องลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ตามเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC

จัดทำกลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ จัดทำข้อตกลงร่วมกันให้กับชุมชน ในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก ความเป็นเจ้าของ หวงแหนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เป้าหมายสุดท้ายคือผลจากการดำเนินงาน ชุมชนต้องมีความสุขจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การทำงานของ อพท. มุ่งนำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ อพท. พัฒนาขึ้นมาจากเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ไปมอบให้ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีเป้าหมายว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับแนวนโยบายของรัฐบาล ด้านความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งภายหลังที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานแล้วนั้น อพท. จะเริ่มดำเนินงานต่อไป

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์