ก.อุตฯ หวังใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ต่อยอด SMEs ไทยสู่สากล

.อุตฯ หวังใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ต่อยอด SMEs ไทยสู่สากล

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการบริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในการต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย สู่ยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระบบชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยการทำงานของศูนย์ Mini ITC จะเน้นการให้บริการเบื้องต้น (FRONT DESK) รับความต้องการจากผู้ประกอบการให้บริการด้านการออกแบบชิ้นงาน โดยมีการให้บริการ 4 ด้านดังนี้

  1. ITC Match: เป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 2. ITC Innovation: บริการสาธิต อบรม บ่มเพาะ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เปิดมุมมองการปรับเปลี่ยนธุรกิจ 3. ITC Share: รวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และ 4. ITC Fund: บริการปรึกษาแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงส่งต่อความต้องการไปยังศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค (FRONT OFFICE) ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ ITC ส่วนกลาง (HEAD OFFICE)

นายสมชาย กล่าวต่อว่า หวังเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ITC) ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์ ITC ส่วนกลาง 1 แห่ง, ศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค 12 แห่ง และศูนย์ Mini ITC 64 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการศูนย์ Mini ITC อย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีผู้ประกอบการได้รับการบริการทั่วประเทศแล้ว 27,619 ราย ส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการขอศึกษาดูงานและการฝึกอบรม ประมาณ 11,121 ราย การบริการในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ 465 ราย การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 240 ราย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 208 ราย การให้บริการเครื่องจักรกลาง 275 ราย และการแปรรูปการเกษตรและอาหาร 174 ราย และรอรับบริการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ 111 ราย ในส่วนการให้บริการ ณ ศูนย์ Mini ITC มีจำนวน 11,730 ราย