กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกสถาบันอาหาร ยกระดับมาตรฐาน OTOP เป็น “สินค้าปลอดภัย”

กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกสถาบันอาหาร ยกระดับมาตรฐาน OTOP เป็น “สินค้าปลอดภัย”

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม” (ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP” ว่า เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถาบันอาหารจัดขึ้น เพื่อแนะนำองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ หวังยกระดับและสร้างมาตรฐานสินค้าปลอดภัยเพิ่มอายุการเก็บรักษา  ขยายโอกาสทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) เฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 10,000 ราย จำนวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ ใช้ระยะเวลาดำเนินงานรวม 5 เดือน

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D จำนวนสินค้าสูงถึง 64,570 ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญา มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ถือว่าเป็นต้นทุนที่ควรนำมาส่งเสริม นอกจากจะช่วยขยายฐานลูกค้าก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าตามเกณฑ์ข้อกำหนดทั้งในระดับชาติและสากลในอนาคตต่อไปนายนิสิต กล่าว

ด้าน นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงขั้นตอนในกิจกรรมครั้งนี้ว่า เริ่มจาก 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย (อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย 2. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและออกแบบเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน โดยอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มผช. อย. วพ. เป็นต้น 3. จัดการประกวดเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเป้าหมาย 4. นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการทดสอบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ 5. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ 6. นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาหลังการให้คำปรึกษาเข้ารับการทดสอบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอีกครั้ง 7. จัดทำใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 8. ออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมความหมายของตราสัญลักษณ์