รมว.เกษตรฯ ร่วมเวทีโลก ชู “ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหายากจน

“รมว.เกษตรฯ” เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีวาระความมั่นคงอาหารโลกเวทีเอฟเอโอ ชูศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาความอดอยากหิวโหยของโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี และร่วมเฉลิมฉลองวันอาหารโลก (World Food Day) ครั้งที่ 38 ณ สำนักงานใหญ่ เอฟเอโอ

โดยนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมงานและแถลงผลงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ตามเป้าหมายที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับวาระการสร้างความมั่นคงอาหาร และการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหย พร้อมนำเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้น้อมนำลงไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาของส่วนราชการต่าง ๆ ในด้านบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายกฤษฏา ได้กล่าวถึง พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาขยายผลสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในด้านต่างๆ เช่น โครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษด้านการขจัดความหิวโหยของ เอฟเอโอ และทูตพิเศษด้านโครงการอาหารในโรงเรียนของโครงการอาหารโลก (WFP) โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย

 

ทั้งนี้ นายกฤษฎา กล่าวรายงานต่อที่ประชุมเอฟเอโอ เพิ่มเติม ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อันดับ 11 ของโลก และไทยให้ความสำคัญกับโครงการขจัดความอดอยากหิวโหยของสหประชาชาติ ซึ่ง ในที่ประชุม ผู้แทนเอฟเอโอ ที่ทำหน้าที่อภิปรายในที่ประชุม ได้กล่าวยกย่องความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอาหาร และความหิวโหยของประเทศไทยผ่านโครงการโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนของไทย