ป.ตรี ว่างงานอื้อ เดือนก.ย. 1.45 แสนคน คนมีประสบการณ์ ตกงานเยอะกว่าคนไม่เคยทำงาน

ป.ตรี ว่างงานอื้อ เดือนก.ย. 1.45 แสนคน คนมีประสบการณ์ ตกงานเยอะกว่าคนไม่เคยทำงาน

ว่างงานอื้อ – สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแพร่บทสรุปภาวะการทำงานของประชากร ในเดือน ก.ย.2561 พบว่า ในเดือน ก.ย. มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 3.73 แสนคน คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 7 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนส.ค.61 ที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ว่างงานลดลง 3 หมื่นคน

ทั้งนี้ข้อมูลการว่างงาน เมื่อดูจากระดับการศึกษาที่สำเร็จ พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มี 1.45 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.7 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 3.8 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 1.2 หมื่นคน

ในส่วนประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงาน พบว่า ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมี 1.78 แสนคน คิดเป็น ร้อยละ 47.7 ของผู้ว่างงานทั้งหมด ในส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน มีทั้งสิ้น 1.95 แสนคน หรือร้อยละ 52.3

โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 1.78 แสนคน ประกอบด้วย ภาคการบริการ และการค้า 8.20 หมื่นคน และภาคการผลิต 9.60 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 1.70 หมื่นคน