“กฤษฎา” มึนเกษตรกรเมินปลูกข้าวโพดหลังนา สมัครร่วมโครงการไม่ถึง 50% ยังห่างเป้า

“กฤษฎา” มึนเกษตรกรเมินปลูกข้าวโพดหลังนา สมัครร่วมโครงการไม่ถึง 50% ยังห่างเป้า จี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ ชี้ 20 ต.ค.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเกษตรกร

เมินปลูกข้าวโพดหลังนา – รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กำลังวิตกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปลายเดือนก.ย. 2561 มีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกประมาณ 2 ล้านไร่ ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมไม่ถึง 50% จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ การรับรู้โครงการ ข้อดีที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการเปลี่ยนอาชีพมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในวันที่ 20 ต.ค.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 33 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจจำนวนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แต่ละจังหวัด เพื่อร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงมาตรการจูงใจที่จะเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา ซึ่งจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกใน พ.ย.นี้

โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยอนุมัติสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ย 0.01% ระยะเวลา 6 เดือน ให้เกษตรกรเป็นค่าปัจจัยการผลิตและเตรียมแปลง ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก การสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย ไร่ละ 1,500 บาท

นอกจากนี้ ยังให้สหกรณ์การเกษตรเป็นตัวกลางในการเจรจากับภาคเอกชนในการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าตามราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์ และอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธะสัญญา พ.ศ.2560 โดยให้สหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่บริหารจัดการผลผลิต ตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่สมาชิก การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการเกษตรกร การรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยสามารถขอกู้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ในอัตราดอกเบี้ย 1% และการประสานเอกชนกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ เบื้องต้นมีสหกรณ์การเกษตรทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 205 แห่ง

“การประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้เร่งสำรวจความต้องการของเกษตรกร โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนในการลงสำรวจในทุกตำบลในเขตชลประทาน เพื่อเกษตรกรเข้าใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและเกษตรกรมีแนวโน้มเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซึ่งอธิบดีและรองอธิบดีทุกหน่วยงาน จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป”