ธนาคารกรุงเทพ เสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการ US$ 3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้)

ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ ชุดที่ 1

  • อายุ 5.5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567

หุ้นกู้ ชุดที่ 2

  • อายุ 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc.  เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ในครั้งนี้

อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่