ก.เกษตรฯ เร่งเดินหน้าโครงการ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน’เพิ่มรายได้-สร้างอาชีพใหม่สู่เกษตรกร

.เกษตรฯ รายงานความความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยสร้างอาชีพใหม่ เผยงบลงทุนพัฒนาระบบชลประทานช่วยจ้างงาน มีรายได้เฉลี่ย 12,716 บาท/คนพร้อมเร่งเดินหน้าทุกโครงการ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรฯภายใต้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว 1.88 ล้านราย เกษตรกรมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการแล้ว 1.74 ล้านราย มีรายได้ทางตรงที่เกษตรกรได้รับจำนวน 1,017 ล้านบาท และเกษตรกรได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากโครงการจำนวน 8,681 รายการ โดยในแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร งบรายจ่ายประจำทั้งหมด 17 โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว 4,913.07 ล้านบาท  เกษตรกรได้รับความรู้ 1.69 ล้านราย เกษตรกรมีรายได้จากการจ้างงาน และการอบรม 946.04 ล้านบาท

ส่วนงบลงทุนทั้งหมด 15 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 4,098.65 ล้านบาท สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร 8,649 รายการ โดยรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการ มีดังนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ หาแหล่งน้ำชุมชน ขณะนี้มีความคืบหน้าหลายโครงการ  ส่วนการพัฒนาการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนการผลิต การให้ลดพื้นที่สวนยาง 93,062 ไร่ อบรมสร้างอาชีพใหม่ 12,094 ราย ปรับพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเปลี่ยนไปปลูกเกษตรผสมผสาน ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล เลี้ยงปลา รวมทั้งสิ้น 6,488.50 ไร่ 

สนับสนุนเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ชุดปรับปรุงเมล็ดพันธุ์  ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6,574 ไร่ หรือประมาณ 790 ตัน ผลิตแม่พันธุ์สัตว์เพิ่ม  25,169 ตัว  นอกจากนี้ยังสามารถสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 9,000 ชุมชน โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์  1.63 ล้านคน โดยความรู้ที่ได้รับประกอบด้วย กิจกรรมอาสาปศุสัตว์ 3,620 คน การพัฒนาทักษะการผสมเทียม การเฝ้าระวังโรค และอนุมัติเงินสนับสนุนให้ทำกิจกรรมอีก 8,467 โครงการ ชุมชนละ 300,000 บาท

นอกจากนั้น ยังมียุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดำเนินการโดยใช้งบรายจ่ายประจำของ 9 หน่วยงาน 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 241.47 ล้านบาท หรือคืบหน้า ร้อยละ 47.77  มีประชาชนมีอาชีพใหม่ 141,468 คน มีรายได้รวม 71.03 ล้านบาท  และงบลงทุนในการพัฒนาระบบชลประทาน 1 โครงการ ดำเนินการแล้ว 114.56 ล้านบาท หรือคืบหน้าร้อยละ 61  จ้างงานได้ 9,051 คน มีรายได้เฉลี่ย 12,716 บาท/คน