แม่ลูกอ่อนรีบเลย ลงทะเบียน ก่อน 30 ก.ย. รับเงินเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ เดือนละ 600 บาท

แม่ลูกอ่อนรีบเลย ลงทะเบียน ก่อน 30 ก.ย. รับเงินเด็กแรกเกิด ถึง 3 ขวบ เดือนละ 600 บาท

แม่ลูกอ่อนรีบเลย / หลังจากที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ยากไร้รายละ 400 บาท และได้ขยายระยะเวลาให้เป็นเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ พร้อมขยายวงเงินเป็นรายละ 600 บาท โดยได้ขยายรายละเอียดให้ช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองระบบการประกันสังคม และมีรายได้น้อยให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น ภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 จนถึง พ.ค.61 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 570,680 คน

ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถมาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 30 ก.ย.61

อยู่ในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคน ต่อปี

มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย)

กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดามารดาที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ

ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แม่ลูกอ่อน รีบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ
แม่ลูกอ่อน รีบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ

ลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 ได้ที่

ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาของเด็ก

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 02-651-6532

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง