ตร.ออกกฎห้ามจอดรถทุกชนิดบนถ.รัตนาธิเบศร์-ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ เริ่มบังคับใช้พรุ่งนี้

วันนี้ (๓ ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดระบุว่า

ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี ได้ขอมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ทำการปิดกั้นช่องทางการเดินรถบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อทำการก่อสร้างในระยะที่สอง ตามแผนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งทำให้ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ มีจำนวนช่องทางการจราจรลดลง ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี จึงออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้าม
จอดรถทุกชนิดบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา บนถนนรัตนาธิเบศร์ ทั้งด้านขาเข้าและขาออก ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึงสี่แยกแคราย

ข้อ ๔ ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา บนถนนติวานนท์ ทั้งด้านขาเข้าและขาออก ตั้งแต่สี่แยกแคราย ถึงห้าแยกปากเกร็ด

ข้อ ๕ ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา บนถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งด้านขาเข้าและขาออก ตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ด ถึงคลองประปา

ข้อ ๖ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบใด ที่ขัดหรือแย้งข้อบังคับนี้ให้ยกเลิก โดยใช้ข้อบังคับ ฉบับนี้แทน

ข้อ ๗ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานจราจร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี