“คนปักษ์ใต้” ความสุขลดลง เหตุกังวลสินค้าเกษตรตกต่ำ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง ด้านภาวะทางสังคม เดือน ก.ค. พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.

ผศ.ดร.วิวัฒน์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นลดลง ทั้งด้านความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมาจากความกังวลในรายได้ภาคเกษตรที่ลดลงจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง มีความกังวลต่อรายได้ที่อาจจะไม่พอกับรายจ่าย และผลกระทบจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีนล่มที่ จ.ภูเก็ต

ผศ.ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่าผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการดำเนินชีวิตดีขึ้นร้อยละ 25.30 และฐานะการเงินดีขึ้นร้อยละ 24.40 การแก้ปัญหายาเสพติด ดีขึ้น ร้อยละ 37.40 และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น ร้อยละ 41.60

“ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพร้อยละ 35.60 รองลงมา คือ ราคาสินค้าร้อยละ 30.40” ผศ.ดร.วิวัฒน์ กล่าว