“ฟาร์มเฮ้าส์” ชี้แจงผู้บริโภคให้มั่นใจสินค้าทุกรายการปราศจาก “ไขมันทรานส์”

ฟาร์มเฮ้าส์ ทำหนังสือชี้แจงผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์ทุกชนิดปราศจากไขมันทรานส์

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือชี้แจงผู้บริโภค มีข้อความระบุว่า ข่าวสารจาก ฟาร์มเฮ้าส์ เรื่อง กรดไขมันทรานส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งได้กำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายนั้น

ทางบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงคู่ค้าและผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ทุกรายการของทางบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ในน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ ปลายปี 2560 โดยให้ทางผู้ผลิตวัตถุดิบทุกราย ออกเอกสารรับรองเป็นที่เรียบร้อย ฉะนั้นใคร่ขอคู่ค้า และผู้บริโภคทุกท่านเข้าใจและมั่นใจผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” มา ณ ที่นี้ ลงชื่อ นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานการส่งตรวจเพื่อหากรดไขมันทรานส์ ซึ่งไม่พบว่ามีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบในขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ทุกชนิด