ครม.เห็นชอบ รับร่างกฎกระทรวง “58 ไม้ยืนต้น” นำมาค้ำประกัน กับสถาบันการเงินได้

 

 

จากกรณีที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการร่างกฎกระทรวง ในการเพิ่มทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกัน นั่นก็คือ ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้ในที่ดินของตนเอง

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (25 ก.ค.61) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.อุบลราชธานี ก็ได้มีมติเห็นชอบให้ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการนำไม้ยืนต้น มาเป็นหลักประกันการกู้เงิน กับสถาบันการเงินได้

โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น

สำหรับไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีประมาณ 58 ชนิด เช่น ไม้สกุลมะม่วง, ไม้สกุลทุเรียน, ไม้สกุลยาง, มะขามป้อม, ไผ่ทุกชนิด, ไม้สัก, พะยูง, ชิงชัน, ประดู่, มะค่า, เต็ง, รัง, ตะเคียน, สะเดา, นางพญาเสือโคร่ง, ปีบ, ตะแบกนา, ไม้สกุลจำปี, กัลปพฤกษ์, ราชพฤกษ์, หว้า, จามจุรี, กฤษณา และไม้หอม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผล ต้องส่งร่างกฎกระทรวงนี้ ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมทั้งรับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณา จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมครม. เพื่อทราบต่อไป