สศอ. รุกตลาดรัฐฉาน ชี้ผู้ประกอบการไทยเร่งพัฒนาสร้างเครือข่ายการค้า

นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ร่วมกับสถาบันอาหารจัดกิจกรรมสัมมนา “รัฐฉาน…โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทย ไม่ไป ไม่ได้แล้ว” เพื่อเผยแพร่รายงานการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉาน สหภาพเมียนมา” ภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Intelligence Unit หรือ IU) โดยการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมา แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการผลิต การค้า การลงทุน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากรัฐฉานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะแก่การสร้างเครือข่ายการผลิต การค้า การลงทุน ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยเหตุผลหลายด้าน ได้แก่ 1. รัฐฉานมีพื้นที่ติดกับประเทศไทย โดยมีด่านแม่สาย (ฝั่งไทย) หรือด่านท่าขี้เหล็ก (ฝั่งเมียนมา) เป็นประตูการค้าสำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาตอนบน

2. รัฐฉานเป็นตลาดอาหารที่สำคัญของไทยที่นำเข้าผ่านช่องทางการค้าผ่านแดนอยู่แล้ว โดยมีเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ 3 เมือง ได้แก่ ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง และตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน โดยไทยส่งออกสินค้าอาหารครองส่วนแบ่งตลาดในเมียนมารวมทั้งรัฐฉานด้วย ซึ่งผู้บริโภคชาวเมียนมาเชื่อมั่นและให้การยอมรับสินค้าอาหารของไทยอย่างมากทั้งในด้านรสชาติ มาตรฐานสินค้า และคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของสินค้าอาหารไทยได้เป็นอย่างดี

“ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า รักษาส่วนแบ่งตลาด หลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศ ส่งผลให้การค้าชายแดนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ทางธุรกิจอื่นๆ ในเชิงรุกด้วยสำหรับการฉกฉวยโอกาสและรักษาส่วนแบ่งตลาดในการแข่งขัน ท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น”นายอิทธิชัยกล่าว

3. รัฐฉานเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่กว้างใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปได้ 4. รัฐฉานต้องการพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการขยายการค้าการลงทุนเป็นอย่างมาก ประกอบกับรัฐบาลกลางเมียนมาได้ให้อิสระแก่รัฐต่างๆ สามารถพิจารณาและอนุมัติการลงทุนได้เอง โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนกลาง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน

5.รัฐฉานมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการเป็นฐานการผลิต และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมจะเป็นประตูการค้าไปสู่ตลาดอาหาร ทั้งในประเทศเมียนมา ประเทศจีนทางตอนใต้ที่มีประชากรหลายร้อยล้านคน รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านเมืองมัณฑะเลย์ไปสู่ประเทศอินเดียในอนาคต เมียนมาจึงถือว่ายังเป็นตลาดที่มีศักยภาพดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติได้

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์