ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว ย้ายผู้ว่าฯเชียงราย ไปพะเยา

วันนี้ 4 ก.ค. 2561

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

โดยเป็นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด หลายจังหวัด และหนึ่งในนั้นคือ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ดูลิงก์ที่ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา