ครม. เคาะราคาอ้อยขั้นต้น 2 ราคา 880 และ 830 บาท/ตันอ้อย ตามพื้นที่ปลูก

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็น 2 ราคา ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 และตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ดังนี้

1. กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตคำนวณราคาอ้อยที่ 1 2 3 4 6 7 และ 9 ในอัตรา 880 บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 52.80 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาท/ตันอ้อย

2. กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตคำนวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา 830 บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 355.71 บาท/ตันอ้อย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ เนื่องจากการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่กฎหมายกำหนดไว้ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมมาตรการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ในภาวะที่ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกต่ำลงมากจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ยังมีกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นกลไกในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยตลอดจนมีการสำรองน้ำตาลทรายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศแล้ว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์