ธรรมศาสตร์โมเดล ส่งมอบโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน มี 14 วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน ธนาคารออมสิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีส่งมอบโครงการ สมาคมเพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 3 และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีเรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้

ในปีนี้มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด14 ชุมชนดังนี้

 • วิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชะลูด
 • วิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด ลิตเติ้ลเมเมตคอสเมติกส์
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารวัดกรอกยายชา
 • วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ
 • วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าตลาดห้วยโป่ง
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
 • วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกระเจ้า (ภาคการท่องเที่ยว)
 • วิสาหกิจชุมชนรักษ์คุ้งบางกระเจ้า (ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ)
 • วิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
 • กลุ่มแปรรูผลิตผลทางการเกษตรนิมิตใหม่
 • กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ด