รพ.กรมการแพทย์ 30 แห่ง นำร่องเลิกใช้ถุงพลาสติก 1 ต.ค. เชื่อลดปัญหาขยะก่อโรค

วันที่ 4 มิ.ย. ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว “กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ว่า ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาสำคัญของโลก และประเทศไทย องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2561 ประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “Beat Plastic Pollution” และกำหนดคำขวัญว่า “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (If You Can’t Reuse It, Refuse It) โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าว คือ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ตลอดจนปัญหาจากขยะ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วกระดาษ เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จนก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะถุงพลาสติกต้องใช้เวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ปี 2560 พบว่า มีจำนวน 9,010,164 ใบ หรือคิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาท หากมีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงจะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ที่ผ่านมา สถาบัน/โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ 30 แห่ง ได้เริ่มดำเนินการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาไปแล้ว จำนวน 18 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลเลิดสิน ,โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ,โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่,โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, สถาบันประสาทวิทยา, สถาบันโรคทรวงอก เป็นต้น และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 12 แห่ง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มารับบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยได้ตั้งเป้าแล้วว่า วันที่ 1 ต.ค.61 หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งต้องปลอดการใช้ถุงพลาสติก

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์