คนถือบัตรประกันสังคม เฮ! ครม. สั่งจ่ายเงินให้ลูกเพิ่มเป็น 600 บาท – รับสิทธิได้ 3 คน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. … โดยให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราเหมาจ่าย จากเดิมจำนวน 400 บาท/เดือน/บุตร 1 คน เป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาท/เดือน/บุตร 1 คน โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จากเดิมจำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน เป็นจำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ ม.75 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉ.4) พ.ศ. 2558