เกษตรกรราชบุรี ท้าชนหลักฐานปลอดสารตกค้างในพืชผลการเกษตร

เกษตรกรราชบุรี พร้อมท้าชนหลักฐาน ประกาศจุดยืนเกษตรกรต้องการใช้ “พาราควอต” ในการปลูกพืชผักผลไม้ หากรัฐไม่สามารถหาสารเคมีอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ นัดรวมตัวฟังผลแบน-ไม่แบน วันที่ 23 พฤษภาคมนี้

นายสุชัช สายกสิกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปิดเผยในเวทีชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับกรณีการถูกโจมตีว่า สารพาราควอตเป็นอันตราย โดยจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกกล่าวหามีสารพาราควอตตกค้างในพืชผักผลไม้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น และราคาผลผลิตตกต่ำ จึงต้องการนำเสนอความเห็น และประกาศจุดยืนของชาวเกษตรกรจังหวัดราชบุรีให้กับคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องวัตถุอันตรายให้ทราบว่า เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ในการทำการเกษตรอยู่ เนื่องจากเป็นสารเคมีสำคัญในการเกษตร พร้อมนัดรวมตัวเกษตรกรชาวราชบุรีให้รวมพลังในการแสดงจุดยืนว่า เรามีความต้องการใช้สารทั้ง 3 ตัวนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวอัญชลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานกลุ่มคนดำเนินรักถิ่น จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มเอ็นจีโอว่า สารพาราควอตอันตราย หากปนเปื้อนในผักและผลไม้อาจทำให้ถึงแก่ชีวิต หรือเกิดโรคภัยต่างๆ รวมทั้งระบุว่า ผักและผลไม้จากจังหวัดราชบุรี มีสารกำจัดวัชพืช พาราควอต ตกค้างอยู่ ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น จนราคาผลผลิตตกต่ำที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยทางอาหาร เช่นเดียวกับผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีผลชัดเจนว่า ไม่พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช และสารกำจัดศัตรูพืช ที่ถูกสุ่มตรวจทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กรณีของพาราควอต ไม่เหมือนสารอื่น เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในดินหรือน้ำ เมื่อพาราควอตลงสู่ดิน จะถูกดินยึดไว้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และรากพืชไม่สามารถดูดซึมพาราควอตเข้าไปได้ แต่พาราควอต จะมีผลต่อส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เกิดการไหม้และตายได้ การตรวจสารปนเปื้อนพาราควอตในผักหรือผลไม้ จึงเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผัก เกษตรกรคงไม่ฉีดบนใบผัก เพราะจะทำให้ใบไหม้ ขายไม่ได้ราคา และผักนั้นตายได้ หรือผลไม้ก็ไม่มีทางที่จะตรวจพบสารพาราควอต เพราะรากพืชดูดซึมสารไม่ได้ จึงไม่พบสารอย่างแน่นอน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อำนวย ถิฐาพันธ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสารพาราควอต เปิดเผยว่า มีการศึกษาโครงสร้างของพาราควอต มีการเรียนและสอนนักศึกษาแพทย์มาเป็นเวลา 40 ปี ไม่พบว่าสารพาราควอตทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง หรือเกิดโรคพาร์กินสัน หรือเกิดโรคเนื้อเน่าแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจากพาราควอตที่เกิดขึ้นนั้น คือ การกินพาราควอตเพื่อฆ่าตัวตายเท่านั้น รวมทั้ง สารพาราควอตไม่มีการตกค้างในพืชของเกษตรกร หากใช้ภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้อง