4ปีคสช. คนไทยมีความสุขลดลง! โพลจี้สางปัญหาเศรฐกิจ-คอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง 4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,253 หน่วยตัวอย่าง โดยพบว่า ร้อยละ 46.85 ระบุมีความสุขเท่าเดิม เพราะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ยังคงเหมือนเดิม การบริหารงานไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เศรษฐกิจและค่าครองชีพยังสูงเช่นเดิม

ร้อยละ 27.69 มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะไม่มีการชุมนุมและความวุ่นวายทางการเมือง บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้น คสช.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ทำให้ปัญหาการทุจริตลดลง และร้อยละ 25.46 มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแย่ลง ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การบังคับใช้กฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายไม่ตรงจุด มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป และขาดความมั่นคงทางประชาธิปไตย

เมื่อเทียบกับผลสำรวจ 3 ปี คสช.กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่สำรวจเมื่อเดือนพ.ค. 2560 พบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนลดลง จากเดิมร้อยละ 32.64 เป็นร้อยละ 27.69 ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเท่าเดิม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 42.00 เป็นร้อยละ 46.85 เช่นเดียวกับสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขลดลง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 21.76 เป็นร้อยละ 25.46

ส่วนประเด็นที่ยังไม่สามารถทำให้มีความสุข ร้อยละ 30.81 ระบุเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม ร้อยละ 15.08 การแก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร ร้อยละ 11.89 การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน ร้อยละ 11.49 การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ร้อยละ 10.93 ไม่มีประเด็นใดที่ไม่มีความสุข ร้อยละ 10.22 การที่ยังไม่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 3.11 การแก้ปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 2.63 การมีเสรีภาพที่ยังไม่เต็มที่ของสื่อมวลชน ร้อยละ 1.28 การจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบชายหาด

และร้อยละ 2.55 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การแก้ปัญหายาเสพติด สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม การบังคับใช้กฎหมายในบางเรื่องที่เข้มงวดมากเกินไป การแก้ปัญหาบางเรื่องที่ยังไม่เป็นรูปธรรม ขณะที่บางส่วนระบุเป็นการแก้ปัญหาระบบการศึกษา การปฏิรูปประเทศ และการปฏิรูปองค์กรตำรวจ