เล็งตั้งกองทุน 2 แสนล้าน ช่วยเกษตรกรหลัง 4 ปี รัฐทุ่มเงินอุ้ม 4.66 แสนล้าน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้ทุนประเดิม 2 แสนล้านบาท เพราะในช่วง 4 ปี (ปี 2557-60) ไทยมีการอุดหนุนเกษตรกรเป็นจำนวนมหาศาล สูงถึง 4.66 แสนล้านบาท ไม่รวมกรอบวงเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 402,516.04 ล้านบาท

โดยกองทุนฯ นี้จะใช้อุดหนุนภาคเกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทุกสาขา อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ โดยออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้กองทุนฯ เป็นกลไกช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการหลักประกัน หรือความคุ้มครองในการประกอบอาชีพทางการเกษตรจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขคำแนะนำหรือข้อกำหนด

ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ต้องปลูกพืช ทำการปศุสัตว์ หรือทำการประมงตามแผนการผลิตที่กระทรวงเกษตรฯ หรือหน่วยงานรัฐกำหนดเป็นพื้นที่ ชนิด ประเภท หรือตามจำนวนแผนที่การผลิต หรือตามคุณสมบัติของพื้นที่ (Zoning by Agri-Map) หรือตามความต้องการของตลาด หรือต้องมารวมกลุ่มทำการเกษตรแปลงใหญ่ หรือต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือต้องลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุนฯ นี้ จะดำเนินการพร้อมกับการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกหรือความต้องการของตลาด (Demamnd) สามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด (Over Supply) และควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ รวมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ขึ้นมาทำหน้าที่วางมาตรรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเหมือนกับการที่ธปท. มีวิธีการดูแลรักษาค่าเงินบาท หรือการรักษาราคาอ้อยและน้ำตาลตามกฎหมายอ้อยและน้ำตาล เป็นต้น หากเกษตรกรรายใดที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองจากกองทุนฯ