ปี’60 คนไทยมีหนี้เฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2560 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน ร้อยละ 71.9 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 45.1 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ ร้อยละ 18.1 และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตร 8.7 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 11.6 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.4 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการ/สินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อ ร้อยละ 13.8 (รวมค่าประเมิน ค่าเช่าบ้าน/บ้านของตนเอง)

ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ร้อยละ 35.1 รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 20.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ร้อยละ 17.4 และอื่นๆ เช่น ของใช้ส่วนบุคคล ใช้ในการสื่อสาร ใช้เพื่อการศึกษา ฯลฯ ร้อยละ 14.2 และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 13.0

สำหรับหนี้สินของครัวเรือนจากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน พบว่า เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สินประมาณ 10.8 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 50.7 โดยมีจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 76.9) คือ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 39.0 ใช้ในการซื้อบ้าน/ที่ดิน ร้อยละ 36.3 และใช้ในการศึกษา ร้อยละ 1.6 สำหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ (ร้อยละ 23.1) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ทำการเกษตร ร้อยละ 14.0 รองลงมาคือ การใช้ทำธุรกิจ ร้อยละ 8.5 และหนี้อื่นๆ อีก ร้อยละ 0.6 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th