เรือนจำพะเยาทำดี จับมือกรมพัฒนาฝีมือฯ อบรมสร้างอาชีพให้ “ผู้ต้องขัง”

วันที่ 7 พ.ค. นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ (ผบ.) จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามโครงการ “ประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 4 รุ่น 3 สาขาอาชีพ

ประกอบด้วย ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 จำนวน 2 รุ่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น และพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 11 พ.ค. และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 15–16 พ.ค. ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสผู้ต้องขังปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

ผบ.เรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ทางหอการค้าจังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการประสานงานกับสถานประกอบกิจการ หรือนายจ้างเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนเกี่ยวกับการรับผู้ต้องขังเข้าทำงาน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการรับงานจ้างจากสถานประกอบกิจการให้ผู้ต้องขังได้รับจ้างผลิต หรือทำของภายในเรือนจำอันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ต้องขัง เป็นการลดเวลาว่างและเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษด้วย

ด้านนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า ทางสำนักงาน เน้นฝึกอาชีพเสริมร่วมกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในอัตราสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และเป็นสาขาที่ขาดแคลนแรงงานหรือเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ เช่น ผู้ต้องขังชั้นดีที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 เป็นต้น

“พร้อมกันนี้ยังมีแผนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ต่อเนื่องอีก 2 รุ่น คือ สาขาช่างไม้เครื่องเรือน ระดับ 1 และ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ทางสำนักงานจะจัดส่งรายชื่อผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ระดับ 1 ให้แก่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อประสานสถานประกอบกิจการในจังหวัดพะเยา ให้รับผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเหล่านี้เข้าทำงานอีกด้วย

“นอกจากนี้ผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถภายในเรือนจำเพื่อให้ผู้ต้องขังชั้นดีสามารถปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือสถานที่สาธารณะได้ และเมื่อพ้นโทษก็จะสามารถปฏิบัติงานเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้ทันทีด้วย” ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือฯ กล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์