เกษตรกรเฮได้เครื่องวัดคุณภาพทุเรียน สุก-ไม่สุก ผลถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 นายชนิด ยอดแก้ว ประธานสภาเกษตรกรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผลิตเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ว่าจะช่วยป้องกันการนำทุเรียนอ่อนออกขายในท้องตลาด  พร้อมส่งเสริมทุเรียนคลองลอยที่มีคุณภาพดีให้ขายดียิ่งๆ ขึ้นไป

นายชนิต กล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมา ว่ามีพ่อค้าทุเรียนจากต่างพื้นที่ เข้ามาซื้อในคลองลอยแบบเหมาสวนล่วงหน้า เมื่อทุเรียนเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้ พ่อค้าบางรายฉวยโอกาสตัดทุเรียนอ่อนออกไปจำหน่ายก่อน เพื่อที่จะให้ได้ราคา แต่ทุเรียนอ่อนไม่มีคุณภาพทำให้ราคาตก สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร

ต่อไปนี้การตัดทุเรียนคลองลอย จะสามารถวัดระดับคุณภาพของทุเรียนได้ ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อป้องกัน และใช้กฎหมายควบคุมควบคู่อย่างเคร่งครัด

ด้านนายปราโมทย์ แก้วชูใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ผลิตสำเร็จในครั้งนี้ จะนำมาใช้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทุเรียนคลองลอยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง

ปัจจุบันมีการปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ปีที่ผ่านมามีผลผลิตประมาณ 2,000 ตัน ดังนั้นเครื่องวัดคุณภาพทุเรียน ที่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานผลิตได้ เป็นเรื่องที่ดีที่น่าส่งเสริมให้มีการนำมาใช้ให้แพร่หลายต่อไป

สำหรับ อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมกันผลิตโครงงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยจนประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน ที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับตัวแทนภาคกลาง และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย นายเมธี ขำพวง, นายพันทิวา คำแก้ว และนายสมทรง แจ้งอักษร จากแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ใช้เวลาคิดค้น 3 เดือน เครื่องมือวัดคุณภาพทุเรียน มีลักษณะคล้าย เข็มฉีดยา เมื่อแทงเข็มลงไปที่พูทุเรียน อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปอยู่ตรง scale 5 ของเนื้อทุเรียน ที่ระบุไว้ 3 ระดับ

สีแดง หมายถึง ทุเรียนดิบ สีเหลือง หมายถึง ทุเรียนห่าม และสีเขียว หมายถึง ทุเรียนสุก อุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายและสามารถทราบผลได้ในทันที ปัจจุบันมีการตั้งราคาไว้ที่ 1,000 บาท เท่านั้น ทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากทั้งเกษตรกรและพ่อค้า