สธ.เดินหน้าเต็มสูบ! ตั้ง ‘หมอโสภณ’ นั่งประธานพิจารณานำกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 5 พ.ค. นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า หลังจากนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข(สธ.) ลงนามแต่งตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ล่าสุดได้นัดประชุมครั้งแรกขึ้น ในวันที่ 10 พ.ค.61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดยจะหารือในกรอบ 5 ขั้น เริ่มจาก 1. ศึกษาสายพันธุ์ในการนำมาใช้สกัดสารเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยอาจเป็นสายพันธุ์ไทย หรือสายพันธุ์ที่พัฒนาจากไทยขึ้นมาอีกหรือไม่ 2.ต้องหาวิธีว่าจะสกัดสารอย่างไรให้ได้คุณภาพ 3.จัดหารูปแบบการผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นรูปแบบใด 4.ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แบบใดบ้าง เบื้องต้นเป็นความหวังรักษาอาการทางสมอง เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน รวมทั้งบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง และ 5. แนวทางการควบคุม มาตรการทางกฎหมาย

“โดยจะเริ่มจากระดับห้องทดลอง เพื่อให้เป็นแผนงานนำร่อง หรือเป็นต้นแบบ (Pilot Plant) ซึ่งจุดนี้จะทำงานควบคู่ไปกับการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด ซึ่งคาดว่าเมื่อทดลองได้ในระดับหนึ่ง กฎหมายก็จะมีการปรับแก้แล้วเสร็จ ก็สามารถนำมาใช้ศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้ เพราะทราบว่าขณะนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คาดว่าขั้นตอนน่าจะประกาศใช้ไม่กี่เดือน” นพ.โสภณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประกาศดังกล่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 530/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยระบุว่า มีข้อมูลการนำกัญชาซึ่งปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างอย่างหลากหลายในต่างประเทศ ขณะเดียวกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อการรักษาโรคหรือเพื่อการศึกษาวิจัยได้ ดังนั้นเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมรัดกุม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย ป้องกันมิให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายโสภณ เมฆธน เป็นประธานฯ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย 1. ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2.ผอ.องค์การเภสัชกรรม 3. ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5.อธิบดีกรมการแพทย์

6.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8. อธิบดีกรมสุขภาพจิต 9. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 10. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11. ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 13. ผศ.วรัญญู พูลเจริญ 14.ผศ.วิเชียร กีรติณิชกานต์ 15. นางสริตา ปิ่นมณี 16.นายอนันต์ชัย อัศวเมฆิน 17.รองเลขาธิการ ที่เลขาธิการ อย. มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 18. ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 19. ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ.เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ