คลังเต้นสั่งห้ามร้านธงฟ้ารีดค่าต๋งรูดบัตรคนจน 5%

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแพร่ภาพข้อความว่า “ร้านธงฟ้าประชารัฐจะเรียกเก็บเงินจากการใช้บัตรประชารัฐเพิ่มเติม เนื่องจากทางร้านต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ว่า ร้านค้าที่มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องคิดภาษีแวตทั้งหมด ไม่ใช่แค่การคิดภาษีแวตกับผู้ใช้บัตรประชารัฐเท่านั้น เพราะหากมีการคิดภาษีแวตกับผู้ใช้บัตรประชารัฐอย่างเดียว ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งในรูปนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 6 แสนราย และที่ผ่านมาสรรพากรพื้นที่ได้มีการเข้าไปให้คำแนะนำกับร้านค้าต่างๆ ที่มีแนวโน้มรายได้ 1.8 ล้านบาท ให้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลา

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐนั้น ร้านค้าต้องไม่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เกินกว่าราคาจำหน่ายปลีกที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ร้านค้าได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านค้าต้องแสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ณ สถานประกอบการในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย และหากร้านค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสินค้า ร้านค้าสามารถเรียกเก็บแวต เพิ่มเติมจากราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในอัตรา 7% โดยต้องขายสินค้าในราคาเดียวกันแก่ผู้ซื้อทุกราย

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการนำส่งแวต ด้วยการนำภาษีขายที่ร้านได้เรียกเก็บ หักภาษีซื้อจากการซื้อสินค้า และนำส่งส่วนต่างให้แก่กรมสรรพากร ดังนั้นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงสามารถขอคืนภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้ จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐบางแห่งเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเฉพาะการซื้อจากการใช้บัตรประชารัฐ โดยอ้างว่าเป็นการจ่ายแวตนั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ

“ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ดังนั้นการติดตั้งเครื่องอีดีซี เพื่อรับชำระค่าสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ร้านค้า และหากมีการดำเนินการผิดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการค้าภายในและกรมการค้าภายในเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ กรมบัญชีกลางก็จะเรียกคืนเครื่องอีดีซี ทันที และจะไม่ให้วางเครื่องอีดีซี อีกต่อไป” นายพรชัย กล่าว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ มีกรณีที่มีผู้มีรายได้น้อยร้องเรียนเรื่องร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เก็บค่าธรรมเนียมจากการรูดบัตรในร้านธงฟ้า 5% เช่น รูด 200 บาท จะถูกเรียกเก็บ 10 บาท เพราะร้านค้าธงฟ้าอ้างว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ติดต่อประสานไปกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ เพราะมีกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ในการกำกับร้านธงฟ้าหลายข้อ เช่น ห้ามร้านค้าหาประโยชน์อื่นใดจากบัตรสวัสดิการของรัฐ และห้ามกระทำการอื่นใดที่กรมการค้าภายในเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐ ซึ่งมองว่าการเก็บค่าธรรมเนียมของร้านค้าไม่ถูกต้อง